E-Bülten Metni

E-BÜLTEN ÜYELERİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU, İLGİLİ KİŞİ
Artofis Mobilya San. Tic. A.Ş. (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Aşağıda belirtilen Kişisel Verilerinizi Veri Sorumlusu olarak KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek işlediğimizi, İlgili Kişiye ait kişisel verilerin güvenliğine önem verdiğimizi ve KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak İlgili Kişi sizi bilgilendirmek isteriz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI
“Ad Soyad, Unvan, Telefon Numarası, E Posta Adresi ve Parola” Kişisel Verileriniz; KVKK ve ikincil düzenlemelere de uygun olarak ve sadece; Ürün/Hizmetlerin Pazarlama ve Sevkiyat Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Projelendirme esnasında Masachi ürünlerini tercih eden mimar, bayilerimiz, müşterilerimiz, teklif geçme aşamasına geldikleri esnada sistemde kendilerine sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Bazı dönemlerde Üyelerine ve Müşterilerine çeşitli kampanya bilgileri, yeni ürünleri hakkında tanıtım metinleri ve promosyon teklifleri göndermesi için, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında “Açık Rızanıza” istinaden Kurumsal Web Sitesi üzerinden otomatik yöntem vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel Verileriniz KVKK’ nın 5. maddesin 1. fıkrası kapsamında “Açık Rızanıza” istinaden Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanacaktır. Açık Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz mailing hizmeti kapsamında Açık Rızanıza istinaden Ürün veya Hizmet Veren Kişilere aktarılabilecektir. Açık Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Ayrıca KVKK’ nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak; KVKK’ nın İlgili Kişi’ nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için “ HOSAB 11. Cad. No:1 Nilüfer/BURSA” adresinde mukim Veri Sorumlusu adresimize yazılı, yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücreti Veri Sorumlusu talep edebilecektir. Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız.
Konu hakkındaki detaylı bilgileri Sitemizdeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği, Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ve Sahip Olduğum Haklar konusunda bilgilendirildim.

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

E-BÜLTEN ÜYELERİ AÇIK RIZA BEYANI
“ HOSAB 11. Cad. No:1 Nilüfer/BURSA” adresinde mukim Artofis Mobilya San. Tic. A.Ş.’ nin (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) kapsamında yaptığı “E-BÜLTEN ÜYELERİ AYDINLATMA METNİ” kısmında açıklanan amaçlarla sınırlı ve sadece burada belirtilen kapsamda olmak üzere Anayasal güvenceler, KVKK ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde; Kişisel Verilerimin işlenmesine ve yurtiçinde aktarılmasına Açık Rıza vermekteyim.

EVET, Açık Rızamı geri alana kadar

…………… SÜREYLE (Açık Rızanızın Süresini lütfen belirtiniz)

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

× Whatsapp Support