KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA / İŞLEM TALEBİ

KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA / İŞLEM TALEBİ

BAŞVURU FORMU

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Sahibi’ nin başvuru formunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
  • Başvuru formu Başvuru Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Başvuru formunda yer alan taleplerin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir.
  • Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
  • Başvuru formu kapalı zarf ile birlikte üzerine ya da elektronik yol ile gönderilecek ise e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmelidir.

 

Yukarıda anılan hususların dikkate alınmaması ve/veya Şirketimizce Başvuru Sahiplerinden talep edilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz kapsamında yapılacak incelemelerin Şirketimiz tarafından gereği gibi yapılamayacak olması nedeniyle, Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin her türlü kanuni hakkı saklıdır.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, “Hasanağa Organize San. Bölg. (HOSAB) 11. Cad. No:1 Nilüfer/BURSA” adresine gönderilerek,
  • Noter vasıtasıyla, “Hasanağa Organize San. Bölg. (HOSAB) 11. Cad. No:1 Nilüfer/BURSA” adresine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilerek,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketin kvkk@masachi.com kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A – Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

 

İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-Posta:
 

Adres:

 

B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

 Müşteri  İş Ortağı
 Ziyaretçi  Diğer: ………………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ………………………………………………………………………………………………………………………

Konu:………………………………………………………………………………………………………………,,………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eski Çalışanım

Çalıştığım yıllar: ……………………………………………………………

 

 

Diğer: ……………………………………………………………

 

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ………………………………………………………

 

Üçüncü taraf firma çalışanıyım

(Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.)

………………………………………………………

C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı ulaşacaktır.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Genel Bilgi bölümünde de belirttiğimiz üzere, başvurular ancak Başvuru Sahibi tarafından yapılabilecek olup eş, çocuk veya herhangi başka bir yakın adına başvuru yapılamaz.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı         :

Başvuru Tarihi    :

İmza                 :